onsdag 21 september 2016

En stor turistort kräver särskild omvårdnad

Turismen är en av Sveriges stora näringsgrenar. Dessutom är det den näringsgrenen som har bland de högsta tillväxttakterna. Sverige har under de senaste 10-15 åren blivit ett land dit många turister från hela världen styr sin kosa.
I Svalövs kommun är det främst Söderåsen som drar turism. Många Svenskar, Danskar och Tyskar söker sig till det lilla stycke vildmark som Söderåsens Nationalpark erbjuder. Med över 300.000 besökare om året är Söderåsens nationalpark en av Sveriges mest besökta Nationalparker.
Att ha en sådan turistmagnet i sin kommun är få förunnat i Skåne. Svalövs kommun måste göra ytterligare ansträngningar för att hela kommunen skall kunna dra nytta av denna besöksmagnet. Många potentiella arbetstillfällen står på spel. Turistbranschen är dessutom en näringsgren som ger förhållandevis många ungdomar arbete. Svalövs kommun borde kunna vara helt befriad från ungdomsarbetslöshet om möjligheterna bara togs tillvara.

Ett första steg är att Röstånga prioriteras i kommunens verksamhet. Röstånga bör tex vara i särskilt fokus när det gäller ordning och reda. Att man är tidig med sopning efter vintern borde vara en självklarhet. Kommunen bör också sätta in extra resurser på att göra orten attraktiv ur andra hänseenden. Undermåligt skötta fastigheter bör övervägas för uppköp. Särskilt i ortens centrala delar. Kommunen bör också noga överväga ett närmare samarbete med de idéburna krafter som redan finns i samhället. Att stödja Röstånga Tillsammans och RUAB:s strävanden att hjälpa till med att rusta upp äldre och nedgångna fastigheter måste beaktas om frågan ånyo blir aktuell. Röstånga saknar tågförbindelse, men busstrafiken är under dagtid väl fungerande. Svalövs kommun bör arbeta för att denna busstrafik får turer längre in på kvällarna. Liberalerna i Svalövs kommun kommer framöver att arbeta för att ett större fokus och en större förståelse för hur Röstånga kan bli en viktig motor i kommunens tillväxt, och att detta genomsyrar beslut rörande Röstånga och ortens framtid. En prioritering som kommer att gagna hela kommunen.


Torbjörn Ekelund (L)
Ordförande Svalövsliberalerna

Hjördis Nilsson (L)
Suppleant i styrelsen för Svalövsliberalerna, Röstångabo

tisdag 20 september 2016

Vi vill utveckla Språkförskolan. Inte avveckla.

Just nu behandlas ett ärende i Bildningsnämnden som berör Språkförskolan i kommunen. Jag tänkte berätta lite om detta ärende, varför det kommit upp och vilka försändringar som kan bli konsekvensen av ett beslut.
Men innan jag startar så vill jag med kraft klarlägga att detta INTE handlar om en besparing. I värsta fall blir det en liten kostnadsökning, vilken då måste vara motiverbar, men ambitionen är att förändringen skall vara helt kostnadsneutral. Att det INTE handlar om en besparing kan läsas i syftet med arbetet som framgår i inledningen av tjänsteskrivelse som du kan läsa HÄR.

Så.... då börjar vi.


Bakgrund
Under 2011 genomfördes en revision av all barnomsorg inklusive fritidshemsverksamhet, av kommunens revisorer. Dess nyttjade i sin tur externa revisorer för själva revisionen. Denna revision studerade också Språkförskolan. Revisionsrapporten kan du läsa HÄR. Kommunen erhöll då kritik för hur Språkförskolan var anordnad.
Kritiken var av sådan art att kommunen också fick dålig press i Skånska dagbladet som i en artikel från januari 2012 skrev om rapporten. Denna artikel kan du läsa HÄR.
När man får kritik från revisorerna riktad mot en verksamhet så förväntas man göra något åt saken. I detta fall avfärdades alternativet att ta bort språkförskolan och i stället fördela resurserna på kommunens olika förskolor. Detta hade givit allt för lite resurser till de barn som har en grav språkstörning. Därför har förvaltningen under en tid genomfört en utredning av frågan för att hitta en lösning där målet är att fler barn skall få hjälp tidigare. Sänkta kostnader har INTE varit en del av uppdraget.

Vad säger forskningen?
Som en del av uppdraget har förvaltningen tittat på vad forskningen ger vid handen. Under året har en statlig utredning genomförts som tittat på all forskning inom området "Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar". Här finns en genomgång av tillgänglig forskning på området. Här måste man påpeka att ingen forskning är entydig. I nästan all forskning som bevisat något, finns det annan forskning som bevisat motsatsen.
I Statens offentliga utredningar SOU 2016:46 slutbetänkandet av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar står bland annat att de få undersökningar som har jämfört integrerad och segregerad undervisning pekar mot en viss fördel för integrering (s.288).
Detta ger då att det inte finns en tydlig linje att följa när man skall fatta beslut. Men det finns i alla fall en "viss fördel" för ett beslut att göra annorlunda än idag.

Hur ser det ut med köer mm idag och hur påverkar detta?
De rapporter jag fått säger att kösituationen är väldigt varierande. Det kan vara några få i kö. I sådant fall har dessa barn turen att få vänta i max ett år innan de kan får plats på språkförskolan. Om kön överskrider 6 barn så finns det risk att vissa barn kan få en väntetid på två år. Två år är väldigt lång tid när man är litet barn och väntar på att få hjälp med en språkstörning. Dessutom har jag fått reda på att det förekommit att föräldrar avstått från Språkförskolan just av det skäl att barnet måste åka taxi från "Hemförskolan" till språkförskolan och sedan tillbaka igen.
Med en förändring där man håller ihop kommunens specialister på området i ett mobilt team kan man snabbt nå fler som dessutom får starta sin träning mycket tidigare.

Hur lindrar man effekterna av ett nytt arbetssätt?
Förvaltningen i Svalövs kommun föreslår övergång till ett mobilt team, samtidigt som lärarna på den ordinarie förskolan genomgår en kompetensutveckling. Man kommer att starta utbildning i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och också utbildning i vad grav språkstörning innebär. På detta sätt kan den ordinarie personalen fortsätta träningen när det mobila teamet inte är på plats. Även det mobila teamet kan hjälpa till att sprida sin kunskap till den ordinarie personalen på kommunens förskolor. Förhoppningen är att kombinationen med att starta tidigare och bättre utbildad personal skall ge samma slutresultat när barnen lämnar förskolan och börjar i förskoleklassen.

Hur görs detta i andra kommuner?
Det ser mycket olika ut. En kommun är (tyvärr) inte ålagd att ha egen logopedkompetens. Kommunen är inte heller ålagd att ha språkförskola, eller ens ett mobilt team. Det finns kommuner som satsat sina resurser annorlunda och som saknar all den fina kompetens som vi har i Svalövs kommun.
I Svalövs kommun är vi stolta över att kunna förbättra livskvaliteten för dessa barn, så långt det går, och vi har för avsikt att fortsätta att göra det. Bara på ett lite annorlunda sätt i framtiden.

Hur blir då troligen beslutet?
Min bedömning är att nämnden kommer att fatta beslut att från och med att höstterminen 2017 börjar, ha ett mobilt team med den kompetens som nu finns på språkförskolan. Vi kommer samtidigt att kompetensutveckla den ordinarie personalen. Fokus kommer i framtiden, precis som nu, att vara barn med grav språkstörning. Däremot kommer den kompetensutvecklade, ordinarie personalen, att kunna hjälpa barn som inte riktigt uppfyller kraven för språkförskola.
Det vi vill åstadkomma är att fler barn skall få hjälp. Ingen med diagnos skall behöva stå och vänta i upp till två år, utan starta mycket tidigare, Inga barn skall ryckas bort från sin ordinarie, invanda miljö och detta skall vi göra med de resurser vi redan har idag. Vi skall INTE spara pengar.

Avslutning
Jag hoppas att detta blev en någorlunda bra förklaring på vad detta innebär och vad det är vi vill åstadkomma.

De som vill diskutera ytterligare eller som vill ställa en fråga kan göra det på:

Tobbe@svalovsliberalerna.se


Med vänlig hälsning

Torbjörn Ekelund, Liberalerna. Ordförande i Bildningsnämnden i Svalövs kommun

lördag 13 augusti 2016

Liberaler i Regioner och Landsting, förenen eder!

Närmare 100 000 svenskar, både kvinnor och män, har sedan Kongokrisen genomdrivit svensk utrikes- och säkerhetspolitik i de missioner som svenska politiker beslutat om. En del av dessa svenskar mår dåligt. Fysiskt eller psykiskt. Var och en av dem är vi skyldiga vår uppskattning för deras insats. De är vår tids okända svenska hjältar. Tyvärr ligger det inte i den svenska traditionen att hylla våra hjältar. Vad värre är, ligger det inte heller i vår tradition att ge dessa människor den hjälp vi är dem skyldiga.

Förra söndagen fick jag och några vänner in en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den pekar ut en möjlig väg för att vi bättre skall kunna hjälpa dessa människor till ett bättre liv. Debattartikeln hittar du HÄR.

Anders Cnattingius, gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommun tog upp frågan med mig om vad vi kunde göra för att förbättra vården. Han var övertygad om att vi måste göra något i Region Skåne. Efter några veckors funderande skrev jag ett utkast till en motion som vi båda sedan utformade. Motionen lämnades till Regionfullmäktige i måndags.

Det lär dröja många månader innan motionen behandlas. Men det räcker inte att vi tar initiativ i Skåne. Denna fråga bör lyftas i landets alla regioner och landsting. Vi liberaler i Skåne tog initiativet. Nu behöver vi hjälp av Liberaler i alla landsting och regioner för att bibehålla initiativet och föra saken vidare.

Om du är Liberal och har uppdrag i en Region eller Landsting så ta initiativ. Som hjälp hittar du texten till vår motion i Region Skåne nedan.

Tobbe i Teckomatorp Ordförande för Svalövsliberalerna
Undersök förutsättningarna för ett "Kunskapscentrum för Veteranvård"Många skånska medborgare tjänstgör varje år i internationella insatser. Det kan ske genom tjänstgöring i Försvarsmakten, men även som tjänstgöring på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Polisen eller Tullen. Det är inte ovanligt att flera hundra skåningar samtidigt befinner sig i missioner på ställen i världen där säkerheten är av helt annat slag än här hemma. På en 5-10 års period kan över 1000 personer ha utsatts för påfrestningar av denna typ av tjänstgöringar.

Många av dessa insatser för svenska staten innebär risk för att personalen exponeras för mer eller mindre traumatiska händelser där det egna livet riskeras. Många hamnar också i situationer där andra människors liv sätts i fara, eller i värsta fall där människor avlider under dramatiska omständigheter. De myndigheter som ansvarar för denna typ av insatser arbetar med olika typer av omhändertagande i samband med hemkomst efter en mission. Dock förekommer det att personer som utsatts för svår stress, uppvisar besvär som ett resultat av denna stress, även lång tid efter tjänstgöringen. Det kan röra sig om mindre besvär, men tyvärr förekommer det också att besvären är av svårare art.

Kunskapen om just veteraners hälsotillstånd efter missioner behöver utvecklas för att samhället ska kunna erbjuda adekvat och fullgod vård och rehabilitering. Samhällets ansvar är extra stort då dessa personer tjänstgjort på uppdrag av svenska staten, efter beslut tagna av politiker. En viktig åtgärd bör vara att upprätta regionala, multidisciplinära "kunskapscentrum" för vård och rehabilitering veteraner med psykiska och fysiska besvär som uppkommit i samband med internationella insatser. Ett sådant kunskapscentrum ska kunna erbjuda hjälp, direkt eller indirekt (via andra sjukvårdsenheter), till veteraner i behov av hjälp.

Ett sådant kunskapscentrum skulle kunna upprättas vid sidan om eller som en del av ett redan existerande kunskapscentrum inom sjukvården. Ett annat alternativ skulle kunna vara att upprätta kunskapscentrum som ett samarbete mellan sjukvårdshuvudmän och Försvarsmakten och då fysiskt förlagd på utvalda regementen. I Region Skåne skulle det kunna vara Södra skånska regementet på Revingehed, som också ligger mycket nära MSB skola i Revinge.

Liberalerna anser att Region Skåne bör ta täten i arbetet att utreda hur vi bäst hjälper denna stora och växande grupp människor som ställt sig till förfogande för staten i både nödhjälpsarbete, katastrofstödsarbete och fredsarbete genom insats av militära förband. En sådan utredning bör innehålla kontakter med sjukvårdshuvudmän, den medicinska professionen, relevanta myndigheter samt aktuella intresseföreningar, till exempel Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vi föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att:
 
- Undersöka möjligheterna att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för multidisciplinär vård och rehabilitering av veteraner som drabbats av fysiska och/eller psykiska trauman i samband med tjänstgöring i internationella insatser; antingen i samverkan med andra aktörer eller i samverkan med annan motsvarande verksamhet i Region Skåne, alternativt som ny, fristående verksamhet inom regionen.2016-08-05

Gilbert Tribo (L)

Torbjörn Ekelund (L)
 
 


tisdag 2 augusti 2016

Se upp för giftiga svampar i vår kommun. Hjälp till att sprida informationen.

I dagens Skånska Dagbladet läser jag till min stora förfäran om hur några personer av misstag ätit giftig svamp. Artikeln hittar ni HÄR.
Man befarar att det rör sig om den extremt giftiga, Vita Flugsvampen. Enligt tidningen har de personer som ätit svampen, hittat den i närheten av skolan i Teckomatorp.

Jag tycker det är viktigt att agera så fort man överhuvudtaget kan när det sker olyckor. Jag har därför nu varit i kontakt med vikarierande Utbildningschef i kommunen. Hon och jag har kommit överens om att vi, via Schoolsoft, vårt kommunikations och informationsstöd, går ut och informerar samtliga skolor om att vi befarar en förekomst av Vit Flugsvamp och att den olycka som redan skett har skett genom att personer ätit Vit Flugsvamp man hittat i närheten av Parkskolan i Teckomatorp. Den Vita Flugsvampen är enligt wikipedia en av de giftiga svampar i världen som orsakar flest dödsfall. Ni kan läsa om Vit Flugsvamp HÄR.

Man får inte ens "smaka" lite på svampen och knivar som man skurit med i svampen bör sköljas innan den används till andra svampar. - Vi har säkert en del barn och även vuxna som är lite ovana vid att bedöma vilka svampar man kan äta och mitt råd är att inte ens fundera på att smaka en svamp man inte absolut säkert känner till. Om vi hjälps åt med information så kanske färre råkar illa ut. Det som redan skett är hemskt nog.

Hjälp varandra och sprid informationen. Lär era barn att vara försiktiga så undviker vi fler hemska händelser.

//Tobbe i Teckomatorp

PS! Information om giftiga svampar hittar du HÄR. DS.
PS! Information in different languages KLICK. DS.

torsdag 23 juni 2016

Utvecklingen av Teckomatorp får inte stanna av.

Tidigare i veckan publicerade Skånska Dagbladet en debattartikel som jag och Leif Mårtensson skrivit. Debattartikeln handlar om hur viktigt det nu är att hålla hastigheten uppe när det gäller utvecklingen av Teckomatorp.

Teckomatorp har ett perfekt läge för att bli en stor boendeort i utkanten av Öresundsregionen. Fördelarna för Teckomatorp ligger i:

- Utmärkta kollektiva resmöjligheter. Om några år når man Malmö, Lund, Helsingborg, Eslöv och en hel räcka andra orter på strax under eller strax över en halv timme.
- Rimliga priser på tomter och hur, vilket ger bra boende med pengar över till annat också.
- Skola och förskolor som är under positiv utveckling med ökande resultat.
.... och framför allt, trevliga invånare som blir era nya goda grannar.

Ett utbyggt Teckomatorp skulle ge många miljoner i utökade skatteintäkter till kommunen. Rätt förvaltat skulle detta ge ett ordentligt uppsving som hela kommunen skulle ha nytta av.

Tyvärr hopas sig hoten mot denna utveckling. Politiska partier som gör allt för att hindra utvecklingen. Man vill naturligtvis inte uttalat säga att man vill hålla tillbaka Teckomatorp, men resultatet av prioriteringar och andra åtgärder blir likväl detta. Teckomatorps utveckling vilar helt och hållet i politikens händer.

Hela debattartikeln kan du läsa här:


Utvecklingen av Teckomatorp får inte stanna av.
Om bara några år så kommer Teckomatorp åter att bli en knutpunkt för persontrafik med Pågatåg. Pendlingsalternativen blir många och från Teckomatorp kommer man att ha, som mest, en halvtimmes åktid till stora delar av västra Skånes stora arbetsmarknad. Ett sådant läge kommer att innebära en kraftig och snabb tillväxt. Redan nu kan vi börja se denna tillväxt genom att byggandet av nya bostäder i Teckomatorp åter tagit fart.

För att möta denna tillväxt krävs mark för att bygga på. Kommunen äger redan marken söder om orten samt en del outnyttjade ytor inne i tätorten. Detta är bra och dessa ytor behöver utnyttjas. Men dessa markområden kommer bara att räcka i några få år. Om tillväxtkraften i Teckomatorp skall få ordentlig fart behövs ytterligare markreserv. Ett förvärv av Teckomatorpsgården i ortens nordöstra hörn, samt i orten västra kant är helt nödvändigt för att inte förlora kraften i en positiv utveckling. Om kommunen redan om några få år står utan mark att bygga på, så tappar kommunen initiativet med resultatet att potentiella nya medborgare väljer andra kommuner att slå ner sina bopålar i. Därför är det av största vikt att Svalövs kommun snarast hittar en lösning tillsammans med Trafikverket för att förverkliga exploateringen av Teckomatorpsgården. En möjlig lösning skulle kunna vara att förlägga infarten till Teckomatorp, på Karlsgatan, längre öster ut på väg 17, där också en rondell på väg 17 anläggs. Detta skulle förlänga Karlsgatan, vilket skulle minska risken att långvariga bomfällningar skulle åstadkomma så långa köer att väg 17 fick totalstopp i trafiken. En sådan rondell skulle på några års sikt kunna bli utfart på väg 17 från en ”Förbifart Teckomatorp”, som skulle medföra att all tung trafik leds öster om samhället, i stället för som idag, rakt igenom. Söderut skulle en knytning till orten med en gång och cykelbro över järnvägen kunna anläggas. En gång, cykel och bilväg för lokal trafik skulle också kunna vara möjlig.

Viktigast av allt är att den tillväxtmöjlighet, med stora skatteintäkter till hela kommunen, som Teckomatorp medger, inte förstörs genom att Svalövs kommun kapitulerar inför Trafikverket. Det är inte Trafikverket som bestämmer hur Svalövs kommuns orter skall utvecklas. Trafikverket måste manas till samarbete.  Liberalerna i Svalövs kommun vill se Teckomatorp och alla andra orter i kommunen, växa. Därför jobbar vi vidare med denna utmaning genom att göra Svalövs kommun till en allt mer attraktiv kommun att bo och leva i. Hela kommunen behöver tillväxt. Rätt förvaltat, kommer Teckomatorp att bidra till detta.

För Liberalerna i Svalövs kommun

Torbjörn Ekelund (L)

Leif Mårtensson (L)


 

onsdag 22 juni 2016

Detta röstade Liberalerna på i Riksdagens migrationsbeslut

Jag kan inte påminna mig någonsin att jag upplevt en sådan publicitet och nästan storm, runt en votering i Riksdagen. Många är upprörda men få vet vad de olika politiska partierna voterade på. Däremot är man väldigt väl insatt i vad man INTE röstade mot. För min del är inställningen lite konstig. Jag ser det inte som direkt onormalt att man röstar för sitt eget förslag och sedan avstår man i övrigt. Vid många voteringar är detta en fullt rimlig metod.

Alliansen har träffat en överenskommelse med Regeringen om migrationen. Denna överenskommelse har Socialdemokraterna och Miljöpartier brutit. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha hårdare tag mot flyktingarna. Lägsta tillåtna nivå enligt internationella överenskommelser är målet. Vad jag förstår har Moderaterna tillkännagivit att de vill gå ännu längre. Hur nu detta skall vara möjligt.

Vi Liberaler vill att överenskommelsen skall gälla. Vi vill absolut INTE att barn skall hållas separerade från sina föräldrar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppenbarligen kan tänka sig.

För att alla skall vara bekant med vad Liberalerna röstade för, och inte bara vad Liberalerna inte röstade mot, så hittar ni Liberalernas vägval nedan:

Sen redigering..... kan vara bra att tillföra hur röstetalen blev i Riksdagen för att inte splittra barnfamiljer. Texten hittar du under bilden.
Förslag till riksdagsbeslut1.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om migrationsöverenskommelsen och tillkännager detta för regeringen.


2.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att framför allt barnfamiljer även i fortsättningen ska ha rätt till familjeåterförening och tillkännager detta för regeringen.


3.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter och tillkännager detta för regeringen.


4.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande och tillkännager detta för regeringen.


5.        Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa upp hur de korta uppehållstillstånden påverkar integrationen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


6.       Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att platser för kvotflyktingar inte ska användas för att lösa frågor om anhöriginvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering


Vi lever i en tid med flyktingströmmar som saknar motstycke i historien. Nästan 60 miljoner människor är på flykt undan krig, konflikter och förföljelse. För Liberalerna är det självklart att Sverige och Europa ska stå upp för en human och generös flyktingpolitik. Den rådande flyktingkrisen är framför allt en kris för de människor som tvingas fly, men när så många människor på kort tid kommit till Sverige befinner sig det svenska mottagandet i ett ansträngt läge. Det viktigaste är självklart att konflikten i Syrien får ett slut och att den negativa spiralen i stora delar av Europas närområde bryts. Vidare måste fler EU-länder solidariskt ta emot fler asylsökande. Samtidigt har Sverige utifrån höstens stora flyktingmottagande behövt vidta åtgärder för att minska antalet asylsökande som söker sig hit. Det handlar om att kunna ta emot dem som flyr på ett värdigt och bra sätt och det handlar om att ge skydd åt dem som verkligen behöver skydd.

Därför var Liberalerna drivande i att få till stånd den blocköverskridande migrationsuppgörelsen som slöts mellan allianspartierna och regeringen hösten 2015 och som innebär att Sverige mottagningsregler i större utsträckning ska likna andra jämförbara länder, till exempel Tyskland. Uppgörelsen innehåller också en rad åtgärder för att förbättra och effektivisera svenskt mottagande och integration. Därefter har regeringen infört tillfälliga inre gränskontroller samt identitetskontroller vid inresa till Sverige. Liberalerna stod bakom införandet av identitetskontroller även om vi var kritiska till utformningen av regeringens lag. Vi sa nej till ID-kontroll av barn som kommer med sina föräldrar och vi ville förkorta lagens giltighet till sex månader i väntan på en bättre och mer genomarbetad lag.

Cirka en månad efter att migrationsöverenskommelsen slöts meddelande regeringen ensidigt att svensk migrationslagstiftning ska ligga på den mest restriktiva nivå som EU och internationella regler tillåter. Resultatet finns i den aktuella propositionen som innebär förslag till en mer restriktiv migrationspolitik för uppehållstillstånd och familjeåterförening. Liberalerna uttryckte tidigt kritik mot regeringens förslag, då de är allt för restriktiva och inhumana samt försämrar integrationen. Regeringens förslag drabbar framförallt dem som flyr kriget i Syrien.

Liberalerna står fast vid migrationsöverenskommelsen och dess innehåll ligger till grund för våra ställningstaganden med anledning av regeringens proposition. Vi står därmed fast vid rätten för barnfamiljer att återförenas även vid tillfälliga uppehållstillstånd och oavsett skyddsskäl. Vi anser att regeringens förslag splittrar barnfamiljer och stoppar en av de få lagliga vägarna till Sverige vilket riskerar leda till fler barn i farliga båtar över Medelhavet.

Liberalerna anser också att regeringens begränsning av möjligheten till uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är bekymmersam. Regeringen föreslår att uppehållstillstånd enligt det aktuella lagrummet endast ska ges om det annars skulle strida mot svenskt konventionsåtagande vilket är en svårtolkad regel som kan leda till tillämpningsproblem. De nuvarande bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer och kritik har även framförts av remissinstanser när det gäller tillämpningen av regeringens begränsning. Liberalerna ser i grunden inget behov av att ändra gällande regler avseende synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Om regleringen trots allt begränsas förordar vi Lagrådets lösning som innebär att om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund får tillstånd ges om det av omständigheter klart framgår att individens anknytning till Sverige eller personliga omständigheter i övrigt nödvändiggör detta.

Vidare ifrågasätter Liberalerna att regeringen vill ta bort skyddsgrunden övriga skyddsbehövande. En person kan idag ges skydd enligt denna skyddsgrund om man till exempel inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet eller känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Regeringen argumenterar att det endast rörde sig om 229 personer som 2015 fick uppehållstillstånd på denna grund och att skyddskategorin saknar EU-rättslig eller annan internationell bakgrund. Liberalerna anser, liksom en rad remissinstanser, att konsekvenserna av förslaget för enskilda individer inte är tillräckligt utredda. Vi ifrågasätter därmed nödvändigheten och proportionaliteten med regeringens förslag och förordar därför, i brist på en grundligare analys, att skyddsgrunden övriga skyddsbehövande fortsatt ska gälla såsom idag.

Regeringens förslag till mycket korta tillfälliga uppehållstillstånd kommer kraftigt försämra integrationen då nyanlända får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen alternativt skyddsbehövande, som framförallt omfattar syrier, föreslås av regeringen få tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Det leder till etableringsplaner som i praktiken är betydligt kortare än ett år. Bara att få rätt insatser på plats kan ta tid med svensk myndighetsbyråkrati och dagens långa handläggningstider. Vi anser att samhället i stället för att ge bidrag, vilket regeringen verkar prioritera, måste ge individen realistiska förutsättningar att komma i jobb och komma in i det svenska samhället. Tiden för uppehållstillstånd bör istället ligga mer i linje med det som framkommer av migrationsöverenskommelsen dvs. treåriga uppehållstillstånd. Vi noterar att en rad remissinstanser var kritiska till regeringens förslag och att Arbetsförmedlingen just pekat på praktiska problem med att genomföra etableringsreformen utifrån ettåriga tillstånd.

I samband med att regeringen presenterade lagrådsremissen i ärendet föreslogs att hälften av platserna avsedda för kvotflyktingar, det vill säga människor som erbjuds en fristad via samarbetet med FN:s flyktingkommissariat UNCHR, i stället ska gå till anhöriginvandrare. Liberalerna motsätter sig bestämt detta. Liberalerna drev i migrationsöverenskommelsen att Sverige ska öka antalet kvotflyktingar från 1 900 till

5 000 personer årligen. Att regeringen nu vill att hälften av dessa platser ska gå till en helt annan typ av invandring är något som går på tvärs mot överenskommelsen.

Antalet asylsökande som just nu tar sig till Sverige är lägre än i höstas men prognoserna framöver är osäkra. Kriget i Syrien fortsätter med full styrka och människor fortsätter att ta sig till Europa, en del kommer att söka sig till Sverige. Liberalerna anser att vårt fokus ska vara på dem som behöver vår hjälp mest, därför måste ogrundade asylansökningar handläggas och avslås snabbare och de som fått avslag på sin asylansökan måste också i större utsträckning lämna landet. I detta sammanhang är det viktigt att särskilt lyfta frågan om antalet ensamkommande barn och unga som kommit till Sverige framförallt från Afghanistan. Orsakerna till att många sökt sig hit är flera där en försämrad säkerhetssituation i vissa delar av landet är en orsak. En del har varit bosatta i Iran en tid men ser inte längre en framtid där. En försämrad ekonomi och bristande framtidstro har gjort att vissa byar i Afghanistan mer eller mindre tömts på lite äldre pojkar och unga män som bland annat gett sig av till Sverige som anses vara ett attraktivt land att komma till. Ensamkommande barns och ungas ålder är en viktig fråga att hantera bland annat utifrån principen att barn ska behandlas som barn och de ska få det stöd och hjälp de behöver. Liberalerna anser att det är rimligt med medicinska åldersbedömningar. Vidåldersbedömningen ska medicinska och psykologiska bedömningar vägas samman till en helhet. Vidare anser Liberalerna att Sverige tillsammans med EU måste ställa krav på hemländerna att ta emot dem som inte får stanna. Liberalerna anser till exempel att regeringen bör se över hur det svenska biståndet till den afghanska staten kan användas för att förbättra återvändande till landet. Samarbetet med International Organization for Migration (IOM) för återvändande behöver utvecklas för att underlätta för dem som nekats asyl att åka hem. Regeringen fokuserar i sin proposition endast på att svensk lagstiftning ska ligga på en miniminivå i relation till internationella regler och föreslår ett alltför restriktivt och inhumant regelverk. Liberalerna ifrågasätter dessutom regeringens bristande initiativförmåga när det gäller förslag på hur de som nu kommit till Sverige ska kunna få en bra start i vårt land. Det måste till radikala åtgärder för att få ned handläggningstiderna för asylbeslut. All erfarenhet visar att långa tider i asylsystemet minskar människors möjligheter att bli en del av det nya samhället. Väntan är nedbrytande. En väntan ofta på fulla asylboenden, många gånger i sysslolöshet. En väntan som är frustrerande och negativ för individen och kostsam för samhället. Handläggningstiderna för asylbesked måste kortas och Migrationsverket ges förutsättningar att snabbare behandla ärenden som med stor sannolikhet får bifall respektive avslag. Det är orimligt att exempelvis människor som flytt från Syrien, som med hög sannolikhet kommer att få stanna, ska få vänta länge på besked och därefter erbjudas allt för korta uppehållstillstånd. Liberalerna vill därför att klara bifallsärenden och tydliga avslagsärenden ska avgöras inom tre månader. Vi vill se snabbspår för syrienflyktingar som idag finns i Sverige och som kan styrka sin identitet. Vidare bör personal från domstolarna kortsiktigt flyttas till Migrationsverket för att öka takten på ärendehanteringen. Prövningstillstånd för överklagande och en förenklad överklagandeprocess bör införas.

 

Emma Carlsson Löfdahl (L)
 
Fredrik Malm (L)
Erik Ullenhag (L)
Tina Acketoft (L)
Christer Nylander (L)

torsdag 17 mars 2016

Omfattande intern utredning rörande kommunens ramavtal på personalområdet

Under en tid har försök gjorts att misstänkliggöra personalchefen i Svalövs kommun för oegentligheter. I Lokaltidningen har det funnits en artikel som ger bilden av att personalchefen skulle ha slutit ett avtal utan befogenhet som kostat medborgarna miljonbelopp i skattepengar. Verkligheten är naturligvis med, inte så liten, modifikation.

Det aktuella avtalet är ett "ramavtal", utan några garanterade volymer. Avtalet kostar med andra ord inte en krona. När verksamhetschefer i organisationen (som har nödvändiga befogenheter och delegationer), avropar på avtalet, så kostar det pengar. Dessa verksamhetschefer, har att följa sina befogenheter och om avropet blir större än deras befogenheter måste de gå till sin högre chef. Om beloppet blir väldigt stort så måste man få ett beslut i ett politiskt organ.

Att sluta själva ramavtalet kostar alltså inte en krona. Dessutom förhåller det sig så att efter att det avtal, som figurerat i tidningen, överlåtits till annan leverantör och utvidgats till nya personalgrupper, så har inga avrop gjorts på avtalet. Det som i Lokaltidningen kallas "miljonavtal" är med andra ord ett "Noll-avtal". Kommunchefen har låtit göra en omfattande utredning av de faktiska förhållandena. Om man följer denna LÄNK, så kommer man direkt till de dokument som finns i ärendet.

Resultatet av utredningen visar att eventuell kritik mot kommunens personalchef i vart fall inte på något sätt är av den omfattningen att de motsvarar de formuleringar som finns i media, och i ännu mindre grad, de formuleringar som florerat på sociala media på internet.
Det arbetsgivare ansvar som åligger kommunen har därför föranlett att jag, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, med nuvarande information till handa, formulerat nedanstående pressmedelande som skickats till lokala media.

Tobbe i TeckomatorpInfo med anledning av uppgifter rörande kommunens personalchef

”Paul Ekelund har fortsatt förtroende i sitt uppdrag som personalchef”


Först vill vi klargöra att händelserna, under personalchefens tid som anställd i Tomelilla kommun var väl kända av politikerna som fattade beslut att anställa honom. I media kunde man läsa följande (HD 2008-05-08).

— Vi har beaktat och penetrerat detta, både med honom och folket som arbetat med och för honom i Tomelilla. Där blev en väldigt politisk turbulens som löstes genom att han slutade. Och han ska inte bli kommunchef här. Från sin tid som personalchef har han väldigt goda omdömen. Om han gjort ett misstag, jag säger om och inte att, så ska det inte belasta honom för resten av livet, kommenterar utskottets ordförande, tillika kommunalrådet, Leif Hägg (m).
 
Kommunalrådskollegan Karl-Erik Kruse (s) är inne på samma linje.

— Vi har funnit att han är en så pass god kandidat att han bör erbjudas jobbet. Vi kan ju alla råka ut för att gå skilda vägar från en arbetsplats, men det ska inte diskvalificera en för all framtid, säger Kruse

Oppositionsrådet i Svalöv Christer Laurell (c) är lika enig han.

— Vi har fattat ett beslut och det står jag helt bakom.


Personalchefen tillträdde sin tjänst i Svalövs kommun 1 augusti 2008.

De avtal som nu är medialt aktuella är ramavtal. Dessa avtal kostar ingenting förrän de ansvariga verksamhetscheferna avropar på avtalet. Paul Eklund har slutit det ursprungliga ramavtalet från 2011-09-16. De verksamhetsansvariga cheferna avropar sen i enlighet med sina ekonomiska befogenheter. Krävs avrop rörande högre belopp skall de lyfta frågan till den nivå som har det ekonomiska mandatet.

I oktober 2013 överläts avtalet från företaget, Personal Direkt AB till företaget Lejonet & Partners AB, som vid tillfället drev Personal Direkt AB som ett underavtal på uppdrag från ägarna. I samband med detta övertogs ansvaret för avtalet om bemanning i Svalövs kommun som vid detta tillfälle inte löpt ut. Åtgärden är helt i överensstämmelse med praxis och strider inte mot LOU. Ursprungsavtalet föreskrev dock att åtgärden skulle godkännas av Svalövs kommun, vilket också skedde.

Efter att ramavtalet utvidgades att omfatta ett antal nya personalkategorier har inte avtalet nyttjats. Detta innebär att inga avrop har genomförts efter förlängningen och utökningen 2013-12-23. Denna förläggning och utökning har därmed inte kostat kommunen några pengar alls.

De första affärsrelationerna som nu kunnat styrkas med fakturor, mellan företaget Personal Direkt och Svalövs kommun förevar under 2007. Dock finns information om att det funnits en affärsrelation mellan Personal Direkt AB och Svalövs kommun som sträcker sig tillbaka till 2002. Så långt bak i tiden har dock inte aktuella undersökningar sträckt sig.

Kommunen har utbetalt belopp kopplat till fakturor som finns i kommunens arkiv, från företaget, nästan ett år innan Paul Eklund anställdes. Paul Eklund arbetade endast med att fortsätta en redan, sedan länge, ingången affärsrelation. Då kommunen var nöjd med de tjänster företaget levererade så var detta en naturlig åtgärd.

Sammanfattningsvis kan då konstateras att:

·            Personalchefens slutande av avtal har inte i sig belastat kommunen med kostnader. Detta har skett genom beslut av ekonomiskt ansvariga chefer.

·            Personalchefens förhållanden i sin anställning i Tomelilla kommun var väl kända vid anställningen i Svalövs kommun.

·            Affärsrelationen mellan, det i media aktuella företaget och Svalövs kommun var etablerat långt innan personalchefen anställdes. I media finns en olycklig koppling mellan affärsrelationen och personalchefen som person.

·            Personalchefen har fortsatt förtroende från Svalövs Kommuns ledning.

 


Birgitta Jönsson (S), Kommunalråd

Olof Röstin (M), Kommunalråd

Torbjörn Ekelund (L), Kommunalråd